Το έργο CHAMPION ενεργεί για την ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το έργο επικεντρώνεται στην έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στους ανθρώπους και τις κοινωνίες.

Το υπόβαθρο

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν χειρότερους μισθούς και υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από το μέσο όρο. Στο πλαίσιο αυτό, η πανδημία COVID δε βελτίωσε την οικονομική κατάσταση, αλλά αύξησε τον κίνδυνο περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού για τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Μέσω του προγράμματος CHAMPION, θέλουμε:

Να εξοπλίσουμε ενήλικες με μεταναστευτικό υπόβαθρο με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ή πρωτοβουλιών καινοτομίας που βασίζονται στην πολιτιστική κληρονομιά.

Να δημιουργήσουμε κοινωνικές επιχειρήσεις

με βάση την πολιτιστική κληρονομιά και να παρουσιάσουμε πιθανές ιστορίες επιτυχίας.

Να υποστηρίξουμε ενήλικες με μεταναστευτικό υπόβαθρο

ώστε να μετατρέψουν στην πράξη τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Οι δραστηριότητες του CHAMPION θα περιλαμβάνουν:

Ερευνητική ανάλυση και μελέτη των κρίσιμων παραγόντων που σχετίζονται με τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων από άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις χώρες εταίρους και στην ΕΕ και, στη συνέχεια, εντοπισμό ιστοριών επιτυχίας.

Εμπειρική έρευνα με έμφαση στους παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών πρωτοβουλιών από άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Χαρτογράφηση του κόσμου της κατάρτισης, ανάλυση των προγραμμάτων, των υφιστάμενων μαθημάτων κατάρτισης C-VET.

Καθορισμός της παιδαγωγικής προσέγγισης με επίκεντρο τη δράση και καθορισμός του πίνακα ικανοτήτων για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Καθορισμός της δομής και του περιεχομένου του προγράμματος κατάρτισης CHAMPION και του εργαστηρίου δράσης.

Ανάπτυξη της μεθόδου αξιολόγησης και επαλήθευσης των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Οι πόροι του CHAMPION θα περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα σπουδών και αναλυτικό πρόγραμμα, που περιγράφει το πλαίσιο, την προσέγγιση μάθησης με βάση τη δράση, τον πίνακα δεξιοτήτων, την προσέγγιση αξιολόγησης δεξιοτήτων, τη δομή και το περιεχόμενο

Εργαλείο αξιολόγησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων με περιεχόμενο διδασκαλίας, υποστηρικτικό υλικό

Πρακτικό περιεχόμενο, ασκήσεις και εργασίες για τον εκπαιδευόμενο, που του επιτρέπουν να εφαρμόσει στην πράξη τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά στο πρόγραμμα κατάρτισης

Μέθοδος υποστήριξης για επαγγελματίες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης επιχειρήσεων, ώστε να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τους σπουδαστές στις διαδικασίες ιδεοληψίας και δημιουργίας τους

Έκθεση επικύρωσης που αναλύει τα αποτελέσματα και παρέχει συστάσεις για τη βελτίωση του εργαστηρίου δράσης